لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 3 اسفند 1396 - 02:35

مخفف POLICE

Protection of Life in Civil Establishment

سازمان حفاظتي براي زندگي و سرمايه گذاري در موسسات مدني
POLICE