لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 23 آبان 1397 - 16:35
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف POLICE

Protection of Life in Civil Establishment

سازمان حفاظتي براي زندگي و سرمايه گذاري در موسسات مدني
POLICE