لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، يكشنبه، 29 بهمن 1396 - 21:35

مخفف PR

(per rectum)rectally

از راه مقعد
PR