لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 30 فروردین 1397 - 21:55

مخفف PR

(per rectum)rectally

از راه مقعد