مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

GAP

مخفف عبارت GAP

Generic Access Profile
GAP توسعه بیشتر استاندارد DECT و کمترین...
DECT

مخفف عبارت DECT

Digital Enhanced Cordless Telecommunications
DECT مخفف ارتباطات بی سیم پیشرفته...