مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف WLC

Worm-Like Chain

مدل زنجیره کرم-مانند (WLC) در فیزیک بسپار برای توصیف رفتار بسپارهای نیمه-انعطاف‌پذیر استفاده می‌شود.

بسپارهای زیستی مهمی را می‌توان با زنجیره کرم-مانند مدل کرد، از جمله:
دی‌ان‌ای دو-رشته‌ای
آران‌ای بی‌ساختار
بس‌پپتیدها (پروتئین‌های) بی‌ساختار
WLC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود