مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SERM

Selective estrogen receptor modulator

(تعدیل کننده های انتخابی گیرنده استروژن)
SERM
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود