مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IU

International Unit

واحد بین المللی
IU
ارسال نظر

ارسال نظر