مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف AS

Access System

Advanced Server (Microsoft Windows)

All Source

All Star (sports)

Another Subject

Anti-Social

After-Sales Service

Archive Server

Area Security

Area Source

Australia (including Ashmore, Cartier & Coral Sea Islands)

Application Server

Application Software (NEC)

Application System

Air Speed

All Stars (Disney resort)

Activity Start (ITU-T)

Wait (logging abbreviation)

Academy of Science

Agent Society (International Society on Intelligent Agent Technologies)

American Samoa (US postal abbreviation)

Associated Students

Associated Support

Australian Standard

Arm Slave (anime)

Administrative Site

Administrative Support

Administrative System (Bellcore)

Applied Science

Assigned (Telabs)

Anti Static

Alpha Smart (electronic keyboard)

After Sight

Assistant Secretary

Associate in Science

Aviation Safety

Associate of Science

As Stated

Adult Situations

Additional Shift (used on overtime forms)

Adult Swim (Cartoon Network programming block)

American Samoa (top-level domain name)

Adopted Son

Acquisition Strategy

Australian Shepherd (dog breed)

Air Sealed

Analog Switch

Approaches Standards (school grading system)

Automation Specialist

Asian Sensation

As

Athletics (Oakland baseball team)

Audit Standards (Public Company Accounting Oversight Board)

Assault Support

ATM Switch

Attachment Sheet

Area Surveillance

Complex Antenna

Answer Supervision

Alarm Surveillance

Advanced Switching

Authentication Service

Authentication Server

Angle Slam (wrestling finishing move)

Abstract Syntax

Advanced Subsidiary level (UK)

Arsenal Ship

Aviation Support Equipment Technician

Aerospace Studies

Aerospace Corporation

Anti-Spoofing

Area Supervisor (FAA ARTCC Area Supervisor 1 or more Sector Suites)

Aggregate Supply (economics)

Aerospace Society

American Standard (Piscataway, NJ)

Abandon Ship

Alignment Signal (ITU-T)

Submarine Tender

Allowance Standard

Auxiliary Steam

Autonomous System (ATM)

Anglo-Saxon

Advanced Supplementary (education testing level; also seen as A/S)

Arnold Schwarzenegger (body builder, actor, politician)

Asbestos Survey

Alto Saxophone

Artificial Stupidity

Assistant Referee (Soccer)

Anakin Skywalker (Star Wars Character)

Additive Solution (preservative to extend life of red blood cells)

Apprentice Seaman

Air Superiority

Air Station

Applicability Statement

Angled Single

Asperger Syndrome (Asperger's Disorder)

Ascent Stage

Adam Sandler (actor)

Add/Subtract

Address Strobe

Authorization Subsystem

Automatic Sprinkler

Analysis Subsystem

Ancillary Services

Ankylosing Spondylitis (chronic inflammatory form of arthritis affecting the spine)

Alessandro Scarlatti (classical composer)

Antichrist Superstar (Marilyn Manson album)

Auger Spectroscopy

Arsenic

Sickle-cell Trait (carrier; genetics)

Accounting Standard

Alka-Seltzer

Así Somos (Spanish: So We; British television series)

Actionscript (scripting language used in flash, similar to Java)

Administrative Simplification

Agency Services

as

Aqueous Solution

Acute Sinusitis

Aggressor Squadron

American Singles

Audioslave (band)

Agrarian System

Access Stratum (3GPP)

Anatolian Studies

AppleScript

Airlift Squadron

Air Sampling (station)

Annual Summary

Aortic Stenosis

Activesync (Microsoft software)

Anal Seepage

Academia Sinica (Taiwan)

Angel Sanctuary (Manga)

Apollo-Saturn (US NASA)

AfterStep (Window Manager for X)

Angelman Syndrome

Aanstaande

Advanced Schottky

AppleShare

Angry Son (band)

Aeronautical Science (Flight Major)

Associazione Sportiva (Italian: sports club)

Aes Sedai (Wheel of Time book series)

Assault Ship (Eve Online gaming)

Antisubmarine

Aerospace Standards

Armée du Salut (Salvation Army)

Altostratus (cloud formation)

Anonymous Sender

Anti Sweat

Ammunition Specialist

Anti Surge (type of electric fuse)

Acrylonitrile Styrene

Airfield Services

Anonim Sirketi (Turkish: Joint Stock Company)

Aviation Ship (US DoD)

Author Space (webcomic)

Aggregate Subbase (construction)

Aperture Stop

Ahead Station (transportation)

Amino Salicylic Acid

Assault at Selonia (Star Wars novel)

Assassin/Assassination

Alaska Airlines, Inc., Alaska (IATA airline code)

Aksje Selskap (Norwegian: Limited Company)

Alayhis Salaam (Arabic: Peace Be upon Him)

Auxiliary Submarine

Aft Shroud

Analog Secure (US DoD)

Autos Suecos (Spanish: Swedish Cars)

Ablaufsprache (German: Sequential Function Chart)

Anno Satanas

Ammeter Switch

Ampere Switch

Articulation Score

Anvil Stratus

Anti-Scintillation

Allery Scotts Ltd (UK)

Austin Servers (online gaming community)

Ampere Sensor

Auris Sinister (Latin: Left Ear)

Aryl Sulphate

Air Seasoned Timber

Autosavants.com (car enthusiasts)

Acquisition/Application System

Anaerobic Seeder

Aspheric Subassembly

(USN Rating) Aviation Support Equipment Technician