لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 4 خرداد 1398 - 04:34
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

EDTA
مخفف عبارت EDTA
Ethylene Diamine Tetraacetic Acid
اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDT...
TSL
مخفف عبارت TSL
Tamuín National Airport
فرودگاه ملی تاموئین یک فرودگاه همگ...
CODAL
مخفف عبارت CODAL
Comprehensive DataBase Of All Listed Companies
کدال سرواژه انگلیسی سامانه جامع اط...
ASCE
مخفف عبارت ASCE
American Society of Civil Engineers
انجمن مهندسان عمران آمریکا انجمن ...
NIA
مخفف عبارت NIA
National Institute on Aging
وسسه ملی کهنسالی ایالات متحده آمری...
NIDCD
مخفف عبارت NIDCD
National Institute on Deafness and Other Communicati ...
موسسه ملی بهداشت کودکان و توسعه ان...