لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 2 اسفند 1397 - 10:04
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

TSL
مخفف عبارت TSL
Tamuín National Airport
فرودگاه ملی تاموئین یک فرودگاه همگ...
CODAL
مخفف عبارت CODAL
Comprehensive DataBase Of All Listed Companies
کدال سرواژه انگلیسی سامانه جامع اط...
ASCE
مخفف عبارت ASCE
American Society of Civil Engineers
انجمن مهندسان عمران آمریکا انجمن ...
NIA
مخفف عبارت NIA
National Institute on Aging
وسسه ملی کهنسالی ایالات متحده آمری...
NIDCD
مخفف عبارت NIDCD
National Institute on Deafness and Other Communicati ...
موسسه ملی بهداشت کودکان و توسعه ان...
NHLBI
مخفف عبارت NHLBI
National Heart, Lung, and Blood Institute
موسسه ملی قلب، شش، و خون ایالات مت...
NIEHS
مخفف عبارت NIEHS
National Institute of Environmental Health Sciences
موسسه ملی علوم بهداشت محیط زیست ای...