لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 4 شهریور 1398 - 13:36
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CIRC
مخفف عبارت CIRC
Centre International de Recherche sur le Cancer
مرکز جهانی تحقیقات سرطان یا CIRC ی...
APOLLO
مخفف عبارت APOLLO
Americas Program for Orbital and Lunar Landing Opera ...
پروژه فضایی آپولو (Apollo Program)...
SIV
مخفف عبارت SIV
Simian Immunodeficiency Viruses
ویروس‌های نقص ایمنی میمونی (SIV) و...
ASI
مخفف عبارت ASI
Anthropological Society of Iran
انجمن انسان شناسی ایران یک نهاد عل...
MIF
مخفف عبارت MIF
Müllerian inhibiting factor
هورمونی است که نقش مهمی در تمایز ج...
BCCI
مخفف عبارت BCCI
Bank of Credit and Commerce International
بانک اعتباری و بازرگانی بین‌المللی...
UNOCHA
مخفف عبارت UNOCHA
United Nations Office for the Coordination of Humani ...
دفتر ملل متحد برای هماهنگی امور ان...
SHC
مخفف عبارت SHC
Spontaneous Human Combustion
احتراق خودبه‌خودی انسان (در انگلیس...
TUV
مخفف عبارت TUV
Technischer Uberwachungs Verein
سازمان دیدبانی فنی (TÜV) (توف) ساز...
PUMA
مخفف عبارت PUMA
Programmable Universal Manipulation Arm
پوما (PUMA) که در فارسی بدان بازوی...
UNEP
مخفف عبارت UNEP
United Nations Environment Programme
برنامه محیط زیست ملل متحد نهادی وا...