مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CIRC
مخفف عبارت CIRC
Centre International de Recherche sur le Cancer
مرکز جهانی تحقیقات سرطان یا CIRC یک...
APOLLO
مخفف عبارت APOLLO
Americas Program for Orbital and Lunar Landing Operations
پروژه فضایی آپولو (Apollo Program) یکی...
SIV
مخفف عبارت SIV
Simian Immunodeficiency Viruses
ویروس‌های نقص ایمنی میمونی (SIV)...
ASI
مخفف عبارت ASI
Anthropological Society of Iran
انجمن انسان شناسی ایران یک نهاد علمی...
MIF
مخفف عبارت MIF
Müllerian inhibiting factor
هورمونی است که نقش مهمی در تمایز جنسی...
BCCI
مخفف عبارت BCCI
Bank of Credit and Commerce International
بانک اعتباری و بازرگانی بین‌المللی...
UNOCHA
مخفف عبارت UNOCHA
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
دفتر ملل متحد برای هماهنگی امور انسان...
PTH
مخفف عبارت PTH
Para Thyroid Hormone
هورمون ماده‌ای شیمیایی است که در غدد...
SHC
مخفف عبارت SHC
Spontaneous Human Combustion
احتراق خودبه‌خودی انسان (در انگلیسی به...
TUV
مخفف عبارت TUV
Technischer Uberwachungs Verein
سازمان دیدبانی فنی (TÜV) (توف) سازمانی...
PUMA
مخفف عبارت PUMA
Programmable Universal Manipulation Arm
پوما (PUMA) که در فارسی بدان بازوی...