مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IRGC

Islamic Revolution Guards Corpse

ارسال نظر
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایرانIRGC

ارسال نظر