مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف نخسا

نیروهای خودجوش سپاه اسلام

نیروهای خودجوش سپاه اسلامنخسا