مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MMSE
مخفف عبارت MMSE
Mini Mental State Examination
آزمون کوتاه وضعیت ذهنی یا MMSE آزمونی...
TLB
مخفف عبارت TLB
Translation Lookaside Buffer
تی‌ال‌بی (با نماد اختصاری TLB) یک حافظه...