مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GCB

Generator Circuit Breaker

کلید ژنراتور. کلیدی که در طراحی برخی نیروگاه ها برای اتصال ژنراتور به GSU پیش بینی می شود. این کلید در زمان شات دان ژنراتور باز است و برای اتصال ژنراتور بسته می شود و در طول بهره برداری نرمال بسته می ماند.
GCB
ارسال نظر

ارسال نظر