مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PFS

Pre Feasibility Study

ارزیابی اولیه یا پیش ارزیابی برای انجام کار یا پروژه
در مدیریت پروژه در مرحله فاز صفر مدیریت پروژه صورت میگیرد ابتدا مرحله RFP است و سپس مرحله PFS
PFS
ارسال نظر

ارسال نظر