مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MMR

Mumps, Measles, Rubella

واکسن سه‌گانه صرع، سرخک، سرخچه
MMR
ارسال نظر

ارسال نظر