مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MUMPS

Massachusetts general hospital Utility Multi Programming System

MUMPS یک زبان برنامه‌نویسی که مخصوصاً برای به‌کارگیری رکوردهای پزشکی طراحی شده است. این زبان در مدیریت داد‌ه‌ها و ویژگی‌های دستکاری متن ، قوی می‌باشد.
MUMPS
ارسال نظر

ارسال نظر