مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LPM

Lines Per Minute

تعداد خط در دقیقه
LPM
ارسال نظر

ارسال نظر