مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف WPM

Words Per Minute

تعداد کلمات در دقیقه. مقیاسی از سرعت انتقال داده.
WPM
ارسال نظر

ارسال نظر