مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FDM

Frequency Division Multiplexing

مالتی پلکس تقسیم فرکانسی.

مالتی پلکس در مخابرات در حوزه های زمان TDM ... فرکانس FDM و طول موج WDM انجام میشود و هر کدام تعاریف خود را دارد.
FDM
ارسال نظر

ارسال نظر