مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RTT

Radio Transmission Technology

تکنولوژی فرستنده رادیوئی
RTT
ارسال نظر

ارسال نظر