مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ABC

Active Body Control

سيستم هيدرو الكترونيكي ساخته شده توسط مرسدس بنز كه جلوي خوابيدن بدنه اتومبيل به چپ و راست و جلو و عقب را ميگيرد. در پيچها و هنگام ترمز اين سيستم كمك بسياري به پايداري اتومبيل دارد.
ABC
ارسال نظر

ارسال نظر