مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CFO

Chief Financial Officer

مدیر ارشد مالی در شرکت
CFO
ارسال نظر

ارسال نظر