مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PJSC

Private Joint Stock Company

شرکت سهامی خاص
PJSC
ارسال نظر

ارسال نظر