مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ID

Identification

هویت یا شناسه
ID
ارسال نظر

ارسال نظر