مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ASL

Age, Sex, Location

معمولاً در گفتگوهای اینترنتی، از کلمه (اصل) ASL برای پرسیدن اطلاعات طرف مقابل استفاده می کنند.
اطلاعاتی به ترتیب شامل: سن، جنسیت، محل زندگی
ASL
ارسال نظر

ارسال نظر