مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف B2B

Business to Business

B2B تبادل الکترونیکی محصولات و سرویس ها بین شرکتهای تجاری بدون دخالت مستقیم مشتریان. B2B در تجارت شامل خریداری ساده و موثر، حسابداری ، و سایر کارکردهای اداری است ؛ هزینه های معاملاتی کمتر ، و آسان کردن فروش موجودی اضافی. چنین تجارت هایی روی شبکه های بر پایه اینترنت ایجاد میشوند.
B2B
ارسال نظر

ارسال نظر