مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TBA

To Be Announced

اعلام خواهد شد
TBA
ارسال نظر

ارسال نظر