مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CTE

Career and Technical Education

شغل و آموزش فنی
CTE
ارسال نظر

ارسال نظر