مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NIAC

National Infrastructure Advisory Council

انجمن مشورتی زیرساخت ملی
NIAC
ارسال نظر

ارسال نظر