مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ISPE

Iranian Society of Petroleum Engineering

انجمن مهندسی نفت ایران در چارچوب اساسنامه خود برای پیشبرد اهداف تعریف شده، کمیته های گروههای تخصصی، آموزش، اطلاع رسانی، پذیرش و روابط عمومی، گردهمایی های علمی، و پژوهش را با مشارکت اعضاء داوطلب انجمن ساماندهی می کند. که اهداف و شرح وظایف هر یک ذیلا درج می شود.
ISPE
ارسال نظر

ارسال نظر