مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MSL

Moisture Sensitivity Level

یک کد عددی ( رمز ) که مانع از دسترسی کاربر به تنظیمات فنی خاص تلفن می شود . بخصوص برای این طراحی شده که از برنامه ریزی مجدد تلفن توسط یک کاربر دیگر جلوگیری کند . این ویژگی معمولاً بصورت تلفن " قفل شده " تعبیر می شود . تلفن های " قفل نشده " نیز وجود دارند که می توانند برای کار با یک کاربر دیگر دوباره برنامه ریزی شوند . دلیل این سیستم به روش فروخته شدن تلفن ها برمی گردد . بیشتراین تلفن ها زیر قیمت فروخته می شوند ( به ضرر کاربر ) ، با این تصور که تفاوت قیمت در هزینه خدمات ماهیانه جبران می شود . ضرر بیعانه که بعد جبران می شود سوبسید نام دارد . برای منفعت مالی اپراتور ، کاربر نباید تلفن بخرد و بعد آن را با یک اپراتور دیگر استفاده کند . MSL تقریباً این کار را غیر ممکن می کند . تلفن های قفل نشده معمولاً خیلی گران تر از تلفن های قفل شده هستند زیرا هیچ سوبسیدی برای جبران هزینه وجود ندارد.
MSL
ارسال نظر

ارسال نظر