مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ACTH

Adreno Cortico Trophic Hormone

هورمون آدرنوکورتیکوتروپین
ACTH
ارسال نظر

ارسال نظر