مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IVD

Induced Vaginal Delivery

زایمان طبیعی القایی (IVD) نوعی زایمان است که شامل استفاده از تکنیک‌های تهییج‌کننده یا القاءکننده زایمان و داروها می‌شود.
IVD
ارسال نظر

ارسال نظر