مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SMV

Superior Mesenteric Vein

سیاهرگ روده‌بندی بالایی یا ورید مزانتریک فوقانی (SMV) که خون روده باریک را جمع آوری و با سیاهرگ طحالی یکی شده ورید باب را میسازد.
SMV
ارسال نظر

ارسال نظر