مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MDU

More Dicto Utendus

طبق دستور / مطابق دستور العمل پزشکی
MDU
ارسال نظر

ارسال نظر