مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LEEP

Loop Electrosurgical Excision Procedure

جراحی با حلقه الکتریکی (LEEP)، که در آن از جریان برق برای برداشتن بافت‌های غیرطبیعی استفاده می‌کنند.
LEEP
ارسال نظر

ارسال نظر