مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SRY

Sex-determining region Y

تعیین جنسیت یک ژن روی کروموزوم Y (پستانداران و جانوران کیسه دار جفت) است.
SRY
ارسال نظر

ارسال نظر