مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IL

Intra Lesional

داخل ضایعه
IL
ارسال نظر

ارسال نظر