مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IBW

Ideal Body Weight

وزن ایده ال
IBW
ارسال نظر

ارسال نظر