مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ADH

Antidiuretic hormone

هورمون ضد ادرار
ADH
ارسال نظر

ارسال نظر