مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DTI

Diffusion Tensor Imaging

تصویرگیری تانسور پخش یا به اختصار DTI، نوعی روش تصویرگیری در ام آر آی است.

در این روش، آناتومی رشته‌های ماده سفید مغزی را می‌توان بوسیله گرادیانهای میدان مغناطیسی متفاوتی از روش تصویربرداری پخش وزنی نقشه برداری کرد.

از این روش زمانی استفاده میکنیم که تانسور پخش بافت‌ها حالتی ناهمسانگرد داشته باشد.
DTI
ارسال نظر

ارسال نظر