مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف KUB

Katholieke Universiteit Brabant

دانشگاه کاتولیک برابانت
KUB
ارسال نظر

ارسال نظر