مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NA

Namibia

جمهوری نامیبیا کشوری است در جنوب غربی آفریقا. پایتخت آن ویندهوک است.
NA
ارسال نظر

ارسال نظر