مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MG

Madagascar

مخفف جزیره مالاگازی
MG
ارسال نظر

ارسال نظر