مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BAB

Bundes Auto Bahn

شبکه اتوبانهای آلمان به اختصار BAB، به شبکه ملی و هماهنگ اتوبانهای آلمان گفته می‌شود.

در این شبکه محدودیت سرعت وجود ندارد اما نهایت سرعت بر روی ۱۳۰ کیلومتر بر ساعت توصیه می‌گردد.

تا سال ۲۰۱۰ طول شبکه اتوبانها ۱۲۸۰۰ کیلومتر بوده‌است.
BAB
ارسال نظر

ارسال نظر