مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف J2SE

Java 2 platform Standard Edition

سکوی جاوا، نگارش استاندارد که به صورت اختصار Java SE نوشته می‌شود. تا نگارش ۵.۰ آن به عبارت نمایش دهنده‌ی آن Java 2 Platform, Standard Edition و با کوته نوشت J2SE بود تا به صورت امروزی آن درآمد. نکارش استاندارد، مجموعه‌ای از واسط‌های برنامه‌نویسی است. این نگارش به عنوان نگارش پایه‌ای برای نگارش سازمانی و نگارش ریزاست. نگارش کنونی جاوا، نکارش ۶ است. این نگارش در دسامبر ۲۰۰۶ (آذر ۱۳۸۵) منتشر شده و ۲۱ بار روزآوری شده که آخرین آن از جولای ۲۰۱۰(تیر ۱۳۸۹) توزیع شده‌است.
J2SE
ارسال نظر

ارسال نظر