مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FCS

frame check sequence

پس از اینکه تابع CRC روی اطلاعات فریم اعمال شد
یک عدد 4 بایتی به نام FCS میدهد که تریلر فریم معرفی میشود
که اگر با این عدد مطابقت داشته باشد یعنی که فریم سالم است
FCS
ارسال نظر

ارسال نظر