مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GFX

Graphics

کلمه graphics به معنی نگاره سازی ، رسم و گرافیک است.
GFX
ارسال نظر

ارسال نظر