مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PSTN

Public Switched Telephone Network

شبکهٔ عمومی سوئیچ تلفن
PSTN
ارسال نظر

ارسال نظر