مخفف کلمه DODAG


( Destination Oriented Directed Acyclic Graph ) گراف جهت دار غیر مدور مقصدگرا که به اختصار DODAG نامید می‌شود، یک گراف جهت‌دار غیرمدور است که فقط یک ریشه دارد. به عبارت دیگر تمامی مسیرها فقط به یک گره یعنی ریشه گراف منتهی می‌گردد. از گراف DODAG در الگوریتم مسیریابی RPL در شبکه‌هایی نظیر اینترنت اشیا استفاده می‌گردد.

ریشه در گراف جهت‌دار غیرمدور (DAG) به گره‌ای اطلاق می‌شود که هیچ یال خروجی نداشته باشد.
DODAG

بازگشت به صفحه قبل